Gros & Delettrez (15/04/2013) Tapis & textiles
lot n° / price (* : grouped lots)
1 EUR2,200
2 EUR1,200
3 EUR400
4 EUR2,300
5 EUR2,200
6 EUR400
7 EUR1,300
8 EUR10
9 EUR300
10 EUR500
11 EUR350
12 EUR1,500
13 EUR30
14 EUR60
15 EUR300
16 EUR420
17 EUR150
18 EUR550
19 EUR320
20 EUR3,800
21 EUR1,800
22 EUR1,500
23 EUR6,200
24 EUR700
26 EUR900
27 EUR500
28 EUR350
30 EUR150
31 EUR280
32 EUR250
33 EUR150
34 EUR120
35 EUR200
36 EUR150
37 EUR180
38 EUR500
39 EUR350
40 EUR350
41 EUR150
42 EUR80
43 EUR300
44 EUR180
45 EUR3,900
46 EUR180
47 EUR300
48 EUR30
49 EUR180
50 EUR260
51 EUR100
52 EUR100
53 EUR180
54 EUR250
55 EUR810
56 EUR550
57 EUR850
58 EUR450
59 EUR180
60 EUR700
61 EUR400
62 EUR250
63 EUR180
64 EUR40
65 EUR150
66 EUR1,300
67 EUR2,550
68 EUR650
69 EUR50
70 EUR1,900
71 EUR180
72 EUR800
73 EUR400
74 EUR600
75 EUR450
76 EUR300
77 EUR500
78 EUR200
78 E EUR200
79 A EUR120
79 B EUR150
79 C EUR300
80 EUR450
81 EUR180
82 EUR100
83 EUR2,500
84 EUR200
85 EUR250
86 EUR300
87 EUR40
88 EUR400
89 EUR10
90 EUR200
91 EUR320
92 EUR50
93 EUR300
94 EUR300
95 EUR500
96 EUR400
98 EUR700
99 EUR400
100 EUR40
101 EUR500
102 EUR550
103 EUR300
104 EUR50
105 EUR100
106 EUR150
107 EUR500
108 EUR150
109 EUR200
110 EUR400
111 EUR180
112 EUR3,000
113 EUR600
114 EUR20
115 EUR400
116 EUR1,300
117 EUR1,500
118 EUR500
119 EUR300
120 EUR150
121 EUR320
122 EUR280
123 EUR750
124 EUR880
125 EUR100
126 EUR2,100
127 EUR200
128 EUR4,200
129 EUR1,500
130 EUR200
131 EUR150
132 EUR4,000
133 EUR10,000
136 EUR220
138 EUR500
139 EUR3,500
140 EUR200
141 EUR600
142 EUR500
143 EUR370
144 EUR180
145 EUR180
146 EUR300
147 EUR300
148 EUR550
149 EUR250
150 EUR300
151 EUR250
152 EUR420
153 EUR280
154 EUR400
155 EUR320
156 EUR300
157 EUR200
158 EUR180
159 EUR180
160 EUR180
161 EUR300
162 EUR350
163 EUR300
164 EUR200
165 EUR350
166 EUR200
167 EUR3,500
168 EUR250
169 EUR200
172 EUR210
177 EUR150
180 EUR250
181 EUR500
182 EUR450
183 EUR150
186 EUR120
187 EUR450
195 EUR800
196 EUR600
198 EUR350
199 EUR380
200 EUR200
201 EUR100
202 EUR160
204 EUR200
205 EUR350
206 EUR50
207 EUR40
208 EUR500
218 EUR1,500
219 EUR700
220 EUR60
221 EUR800
222 EUR120
223 EUR420
224 EUR150
225 EUR60
227 EUR920
230 EUR250
232 EUR1,200
234 EUR350
236 EUR300
237 EUR150
238 EUR900
240 EUR150
241 EUR40
242 EUR1,500
244 EUR400
247 EUR120
250 EUR700
252 EUR120
253 EUR250
256 EUR50
259 EUR120
263 EUR550
264 EUR620
267 EUR1,400
268 EUR800
270 EUR600
274 EUR200
275 EUR1,500
280 EUR120
296 A EUR250
296 B EUR300
296 C EUR1,400
296 E EUR1,000
298 EUR2,000
299 EUR4,000
300 EUR12,500
301 EUR30
302 EUR50
303 EUR60
304 EUR80
305 EUR20
306 EUR320
307 EUR250
308 EUR40
309 EUR50
310 EUR130
311 EUR220
312 EUR180
314 EUR100
315 EUR150
316 EUR600
317 EUR1,200
320 EUR180
321 EUR20
322 EUR100
323 EUR200
324 EUR60
325 EUR40
326 EUR80
328 EUR20
329 EUR30
331 EUR10
332 EUR20
333 EUR20
334 EUR20
335 EUR180
336 EUR60
338 EUR70,000
341 EUR4,800
343 EUR1,200
344 EUR1,300
345 EUR8,000
346 EUR900
347 EUR1,250
349 EUR900
355 EUR2,200
357 EUR6,800
358 EUR450
362 EUR280
363 EUR700
364 EUR220
365 EUR600
366 EUR400
368 EUR4,500
371 EUR450